Skoči na glavno vsebino

Dodatna strokovna pomoč

Postopek usmerjanja

Na šoli sledimo 5-stopenjskemu modelu pomoči za učence z učnimi težavami. Koraki pomoči učencem z učnimi težavami so opredeljeni v dokumentu Koncept dela: »Učne težave v osnovni šoli«, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, dne 11. 10. 2007.

  1. stopnja: Pomoč učitelja pri pouku, v podaljšanem bivanju, dopolnilni pouk – učitelj je navadno prvi, ki odkrije učne težave. Na težave lahko učitelja opozorijo tudi starši. Na tej stopnji učitelj pomaga učencu pri delu v razredu in dopolnilnem pouku. Učencu v nižjih razredih pomaga tudi učitelj v podaljšanem bivanju.
  2. stopnja: Pomoč šolske svetovalne službeče se pri učencu kljub pomoči učitelja/učiteljev in omogočenih prilagoditev težave nadaljujejo, se v vključi šolska svetovalna služba (ŠSS). ŠSS svetuje učitelju, dopolni oceno učenčevega funkcioniranja, opredeli šibka/močna področja in poskuša odkriti vrsto oz. vzroke učnih težav. Na tej stopnji pomoči se oblikuje strokovna skupina, za učenca se ustvari osebna mapa, pridobi se pisno soglasje staršev, opravi se pogovor z učencem, učitelji in starši ter pripravi Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP), kadar se oceni, da je potrebno. Z IDPP se opredelijo prilagoditve pri pouku in ocenjevanju znanja. Učenec dobi status učenca z učnimi težavami. Prilagoditve se predstavijo učiteljskemu zboru in zabeležijo v eAsistent.
  3. stopnja: Individualna in skupinska pomoč (ISP)če se kljub pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku in pri podaljšanem bivanju težave nadaljujejo, se v sklopu IDPP učenca vključi v ISP. ISP izvajajo učitelji ali šolska svetovalna služba. Poteka lahko individualno ali v manjših skupinah, po dogovorjenem urniku oz. po potrebi. Učenčev napredek se sproti redno spremlja in vrednoti.
  4. stopnja: Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanoveče kljub pomoči na prvih treh stopnjah, učenec ne napreduje oz. so še vedno težave, šola napoti starše po dodatno strokovno mnenje zunanje ustanove (svetovalni center, zdravstvena služba, služba za otroško in mladostniško psihiatrijo…). Za dodatno strokovno mnenje zunanje institucije lahko zaprosi tudi šola, če je učenec že kje obravnavan. Zunanja ustanova svetuje, poda smernice staršem, učiteljem oz. šolski svetovalni službi glede oblik in metod pri delu z učencem. Če je strokovno mnenje zunanje ustanove in šole takšno, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ter so se prve 3 stopnje pomoči izvajale najmanj 6 mesecev, šola staršem predlaga izvedbo postopka usmerjanja v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oz. ureditev DSP (dodatne strokovne pomoči) ali v drug ustrezen vzgojno izobraževalni program (glede na specifične posebnosti učenca). Uvedbo postopka lahko predlagajo tudi starši. Če so ugotovljene težave splošne, se nadaljuje delo po IDPP.
  5. stopnja: Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP)postopek usmerjanja navadno sprožijo starši v sodelovanju s šolo in izpolnijo obrazec »Zahteva za začetek postopka usmerjanja«. V posebnih primerih lahko postopek usmerjanja sproži tudi šola. Šola opravi razgovor z učencem ter pripravi Poročilo šole o učencu. Zahtevana dokumentacija se posreduje na Zavod za šolstvo Republike Slovenije (ZRSŠ). ZRSŠ oblikuje komisijo, ki pregleda dokumentacijo ter po potrebi opravi dodatno diagnostiko oz. pridobi dodatna mnenja. Komisija izda odločbo o usmeritvi. Odločba opredeli usmerjenost učenca v eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami, določa število ur dodatne strokovne pomoči (DSP) in strokovni profil izvajalca ter predlaga prilagoditve. Na podlagi odločbe strokovna skupina pripravi Individualiziran program za učenca (IP). Vodja strokovne skupine in nosilec IP je razrednik. V strokovno skupino so vključeni še izvajalci DSP. Pri oblikovanju IP lahko podajo predloge tudi starši in učenec. IP zajema opis težav, šibka in močna področja, prilagoditve ter cilje izvajalcev DSP. IP se evalvira ob koncu vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja (triletja) oz. prej po potrebi. Ob evalvaciji se oblikuje IP za naslednje obdobje. Strokovna skupina lahko tudi med izvajanjem skliče timski sestanek, na katerega se po potrebi povabi tudi starše ali učenca. Sestanek skliče razrednik ali po potrebi drugi člani strokovne skupine. Starše je potrebno sproti seznaniti z morebitnimi spremembami ali dopolnitvami (razrednika ali strokovna skupina).

Usmeritev otrok s posebnimi potrebami in pridobitev dodatne strokovne pomoči pa še ne zagotavlja učenčevo napredovanje v višji razred. Učenec mora dosegati minimalna znanja, da lahko napreduje v višji razred. Za uspeh si mora prizadevati tudi sam, tako da redno opravljati domače naloge, pri pouku aktivno sodeluje in si sproti pridobiva znanja.

Tudi vloga staršev je ključna, saj pogosto otroci s težavami potrebujejo več vodenja, usmerjanja, učne, moralne in čustvene podpore.

Kadar pa kljub prizadevanju vseh vpletenih in izčrpanju vseh danih možnosti, ki jih nudi IP, otrok ne napreduje, je potrebno ponovno preveriti ustreznost usmeritve učenca in mu omogočiti zanj ustreznejši program v katerem bo uspešnejši. Ustreznost usmeritve se preveri tudi, kadar se ugotovi, da DSP in druge oblike pomoči več niso potrebne oz. da bi bil bolj ustrezen drug strokovni profil izvajalca DSP ali druge spremembe, povezane s posebnostmi učenca ali spremenjenimi okoliščinami.

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

–        pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,

–        svetovalna storitev ali

–        učna pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno, v manjših skupinah ali v oddelku glede na posebnosti učenca oz. dogajanja v oddelku.

Ure DSP za premagovanje primanjkljajev izvajajo učitelji DSP in so sistematizirane. Praviloma se izvajajo med poukom, izjemoma v dogovoru z učencem in starši lahko tudi izven pouka, kadar strokovna skupina presodi, da je takšna oblika za učenca ustreznejša.

Učno pomoč, ki je opredeljena z odločbo o usmeritvi, izvajao predmetni učitelji. Strokovna skupina glede na posebnosti učenca, določi predmetno področje, pri katerem učenem potrebuje DSP v obliki učne pomoči.

Usmerjanje ob zaključku osnovne šole

Odločba o usmeritvi določa tudi trajanje usmeritve. Kadar ni v odločbi o usmeritvi drugače zapisano, usmeritev traja do spremembe ravni izobraževanja oz. do postopka o spremembi odločbe, kadar se glede na posebnosti ali spremenjene okoliščine le-ta sproži.

Postopek usmeritve za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanja in bodo potrebovali ustrezno usmeritev tudi v srednji šoli, je enak kot na začetku pridobitve odločbe o usmeritvi.

Koristne povezave:

Društvo Bravo: http://www.drustvo-bravo.si/

Svetovalni center Maribor: http://www.svet-center-mb.si/

Center za sluh in govor Maribor:  http://www2.arnes.si/~mbusgm1s/

Center za avtizem: http://www.avtizem.org/novice_podrobno.asp?str=24&id=351

(Skupno 749 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost