Skoči na glavno vsebino

Hišni red

Na podlagi 31. a. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/2012-ZUJF) Osnovna šola Draga Kobala določa

HIŠNI RED

OSNOVNE ŠOLE DRAGA KOBALA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

S hišnim redom  šola določi:

 • območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
 • poslovni čas in uradne ure,
 • uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora,
 • ukrepe za zagotavljanje varnosti,
 • vzdrževanje reda in čistoče,
 • druga pomembna  določila, ki zagotavljajo varno in nemoteno poslovanje šole,
 • informiranost učencev, staršev in širšega okolja.

Hišni red velja za območje matične  šole na Pobrežju in podružnične šole v Brezju.

 

II. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

1. člen

Šolski prostor je ograjen in zajema celotno šolsko zgradbo in telovadnico  v Tolstojevi ulici 3, Maribor ter  vsa zunanja igrišča in prostor pred vhodom v šolo.

Šolski prostor podružnične šole Na trati 4 v Brezju je ograjen in zajema celotno šolsko zgradbo z dvoriščem in zunanjimi igrišči.

 

III. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

2. člen

V času vzgojno-izobraževalnega dela je šola odprta vsak delovni dan od 6.30 do 22.00 ure.

Ob vikendih in pouka prostih dneh je v letnem času od 15. marca do 15. oktobra med 10.00 do 21.00 uro ter  v zimskem času od 15. oktobra do 15. marca med 10.00 in 19.00 uro možen dostop na zunanja igrišča učencem šole in drugim obiskovalcem, uporabnikom šolskih igrišč. V tem času so odklenjena vrata pri glavnem vhodu.

3. člen

Uradne ure tajništva in računovodstva šole za učence so vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 ure. Ta čas velja tudi za pouka proste dneve (ko je delovni dan). Vsako spremembo uradnih ur in poslovanja šole le ta objavi na ustreznem mestu.

Delovni čas strokovnih delavcev šole se vsako šolsko leto določi z Letnim delovnim načrtom šole.

4. člen

V času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela se zunanji obiskovalci ne smejo zadrževati na območju šolskega prostora. Izjeme so možne le po predhodnem dogovoru z vodstvom šole, svetovalno službo ob predhodni najavi v tajništvu šole.

 

IV. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA  IN ORGANIZACIJA NADZORA

5. člen

Šolski prostor uporabljajo učenci šole, delavci šole in drugi uporabniki, ki so neposredno

vezani na šolski delovni proces ter drugi obiskovalci, ki uporabljajo šolske prostore in zunanja igrišča po predhodnem dogovoru  in pod  pogoji, ki so opredeljeni v najemni pogodbi.

6. člen

(vstopanje v šolo)

Vstop v matično šolo je možen skozi dva vhoda in sicer skozi glavni vhod na Tolstojevi ulici 3 in stranski vhod na Puhovi ulici.

Vhod s strani Zdravkove ulice se uporablja  samo za dostavo. Uporaba v druge namene mora biti predhodno dogovorjena z vodstvom šole. Vrata so vedno zaprta, razen ob dostavi.

Pomična vrata glavnega vhoda so odprta, razen izven delovnega času, ko so zaklenjena.

Vstop v podružnično šolo je možen skozi glavni vhod. Drugi vhod je skupen z vrtcem Pobrežje, enota Brezje, in se uporablja samo za dostavo, izjema za druge namene je možna samo po predhodnem dogovoru z vodstvom podružnice.

Vstop v telovadnico je dovoljen učencem ob spremstvu učitelja. V telovadnico vstopajo učenci pri vhodu v avli, na podružnici v Brezju pri vhodu s hodnika šole.

Drugi uporabniki oziroma obiskovalci vstopajo v telovadnico le po dogovoru z učiteljem oziroma vodstvom šole pri vhodu z dvorišča, na podružnični šoli pri glavnem vhodu v šolo in na to skozi vhod s hodnika.

V jedilnici na matični šoli in na podružnici v Brezju, je vstop dovoljen samo učencem in delavcem šole. Učenci vstopajo v jedilnico le v času malice oziroma kosila ob spremstvu učiteljev.

7. člen

Učenci morajo biti v šoli  10 minut pred pričetkom pouka oziroma drugih oblik dejavnosti.

Učitelji prihajajo v šolo 15 minut pred pričetkom izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela oziroma v času opredeljenem v letnem delovnem načrtu.

Učenci vozači, ki pridejo v šolo prej, počakajo do začetka pouka v avli šole, kjer so informator in dežurni učitelji.

Učenci so v šolskih prostorih obuti v copate.

8. člen

Učilnice so  v času vzgojno-izobraževalnega dela odklenjene. Učitelji so v času odmorov prisotni na hodnikih in po potrebi v učilnicah.

Pred začetkom pouka učenci počakajo v avli šole. Do učilnice oziroma garderob in  garderobnih omaric gredo 5 minut pred pričetkom pouka oziroma drugih oblik dejavnosti.

Učenci 1. in 2. razreda se preobujejo v copate pred hodnikom iz katerega vstopajo v učilnice. Starši jih pospremijo do garderobe ter se poslovijo na hodniku pred učilnico. V učilnico vstopajo samo učenci, starši in drugi spremljevalci otrok le po dogovoru z učiteljicami oziroma vodstvom šole.

Učence 1. do 3. razreda na podružnični šoli v Brezju starši pospremijo do garderobe. V učilnice vstopajo samo po dogovoru z učiteljicami.

9. člen

Odhodi učencev iz šole  med poukom in odmori so prepovedani. Izjemoma lahko učenec zapusti šolo s  pisnim ali ustnim  soglasjem staršev in  v dogovoru s strokovnimi delavci šole (razrednik, svetovalna služba, vodstvo šole).

Po končanem pouku oziroma drugih obveznostih zadrževanje po šoli  in šolskem okolišu ni dovoljeno. Učenci se lahko zadržujejo v šoli in šolski okolici samo izjemoma z dovoljenjem razrednika oziroma ravnatelja.

Učenci od 1. do 5. razreda, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, le te zapuščajo ob dogovorjenem času oziroma v spremstvu staršev. V primeru drugih spremljevalcev mora to biti dogovorjeno z razrednikom oziroma  strokovnim delavcem v podaljšanem bivanju.

Starši in spremljevalci ob prihodu po otroka, le tega počakajo pred učilnico oziroma v avli šole.

Učenci, ki so vključeni v OPB ne smejo zapuščati jedilnice brez učitelja in njegovega dovoljenja.

10. člen

(nadzor)

V času pouka in drugih dejavnosti je za organizacijo nadzora odgovorno vodstvo šole. Izvajajo ga vsi zaposleni delavci.

Dežurni učitelji izvajajo nadzor v skladu s pravili o izvajanju dežurstva in po načrtu, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole. Izvajajo ga v času odmorov, pred in po pouku v učilnicah na hodnikih,  v jedilnici, na šolskem igrišču in na dvorišču.

 

V. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

11. člen

V času vseh oblik vzgojno-izobraževalnega procesa so za učence odgovorni izvajalci teh dejavnosti.  Učenci so dolžni upoštevati navodila odgovornih izvajalcev. Če učenci ne upoštevajo pravil v času pouka in motijo pouk, se jih napoti z Modrim opozorilom v kabinet za Modro opozorilo, v katerem je dežurni učitelj. Postopek se izpelje v skladu z vzgojnim načrtom šole, sprejetim v šolskem letu 2013/14.

12. člen

V času vzgojno- izobraževalne dejavnosti je vstopanje zunanjim obiskovalcem  v šolo oziroma prostore, kjer se izvaja pouk prepovedan, izjemoma se lahko dovoli le po predhodnem dogovoru z vodstvom šole.

Vsak delavec šole je dolžan pri neznanem obiskovalcu na šoli preveriti namen obiska. Informator vodi evidenco zunanjih obiskovalcev.

13. člen

V času med 7.00 in 14.00 uro je v avli prisoten informator.

V času informatorjeve odsotnosti ga nadomeščajo dežurni učenci.

Naloge dežurnega učenca so opredeljene v Pravilih dela dežurnega učenca.

Od 8.00 do 13.00 (v odmorih) opravlja delo nadzora dežurni učitelj. Seznam dežurnih učiteljev je objavljen na oglasni deski v zbornici. Razpored dežurstev je opredeljen z letnim delovnim  načrtom šole.

14. člen

V času med 6.30 in 16.15  uro (čas vzgojno izobraževalnega dela), je dovoljena uporaba igrišč in igral na matični šoli in na podružnici v Brezju samo učencem šole.

Učenci se lahko zadržujejo na igriščih in igralih samo v spremstvu učitelja.

Uporaba igrišč in igral je v času vzgojno izobraževalnega dela  brez nadzora učitelja prepovedana. Vse dejavnosti, ki ogrožajo varnost in zdravje otrok, so prepovedane.

15. člen

Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na kršitve hišnega reda.

V primeru, da opazijo na šoli nenavadne dogodke, so dolžni o tem obvestiti učitelje, svetovalno službo ali vodstvo šole. To lahko sporočijo ustno ali pisno. Pisno sporočilo, ki je lahko anonimno, oddajo v skrinjico, ki je na steni pred malo zbornico.

16. člen

(načini prihajanja v šolo)

Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, tega hranijo na dvorišču v stojalu za kolesa.

Vožnja s kolesom po šolskem dvorišču je prepovedana.

Za krajo in poškodbo koles  šola ne odgovarja.

Prihod učencev  v šolo s kolesi z motorjem (motor, motorno kolo, vespa, štirikolesniki…) je prepovedan. V šolskih prostorih je prepovedana uporaba  rolerjev, skirojev, kotalk in  drugih sredstev, ki bi ogrožali varnost.

 

VI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

17. člen

V šoli učenci uporabljajo copate. Učenci 1. in 2. razreda se preobujejo pred nihajnimi vrati. Učenci od 3. do 9. razreda se preobujejo pred hodnikom z gumijasto talno oblogo in gredo s copati do garderobnih omaric.

V času lepega in suhega vremena, razen v zimskih mesecih, se lahko učenci zadržujejo  na ploščadi pred šolo tudi v šolskih copatih.

V telovadnici uporabljajo športne  copate, s katerimi ne hodijo zunaj in imajo podplate, ki ne puščajo temnih sledov.

Zunanja oblačila in obutev puščajo učenci od 1. in 2.. razreda v garderobah, ki so na hodniku.

Za oblačila, ki jih učenec pusti pred učilnico, šola ne odgovarja.

Namerno uničevanje šolske in tuje lastnine ni dovoljeno.

Učenci od 3. do 9. razreda puščajo svoje osebne stvari v garderobnih omaricah. Te zaklenejo z osebnim ključem, ki ga prejmejo ob začetku leta in ga ob koncu pouka vrnejo.

Vsak učenec je odgovoren za svojo omarico in ključ.

Vsi udeleženci šolskih prostorov varčujemo z vodo in energijo, ter se ekološko obnašamo.

18. člen

Vsak razred ima reditelja. Reditelji se določajo vsak teden. Naloge reditelja in dežurnih učencev se določajo s Pravili šole. Če učitelja ni k pouku pet minut po zvonjenju, mora reditelj javiti odsotnost pomočnici ravnateljice ali v tajništvo.

19. člen

(obiskovanje pouka)

Učenci redno obiskujejo pouk in druge dejavnosti. V šolo prihajajo točno.

V primeru zamude  v razred vstopi mirno in se opraviči učitelju. Če se zamude pri posameznem učencu večkrat ponovijo se učencu izreče vzgojni ukrep v skladu z vzgojnim načrtom šole.

Učenci in vsi delavci šole se vedemo spoštljivo in imamo strpen odnos drug do drugega. Vzgojno-izobraževalno delo zahteva red in odgovorno vedenje vseh udeležencev: učencev, učiteljev, drugih delavcev in staršev.

Vse dejavnosti, ki bi motile delo učencev, učiteljev in ostalih udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa, so prepovedane. Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje gredo v učilnico, kjer jih čaka učitelj  podaljšanega bivanja. Učence 1., 2. in 3. razreda v učilnico, kjer se izvaja podaljšano bivanje, pospremi razrednik.

20. člen

V šolo prinašajo učenci le šolske potrebščine in stvari, ki so vezane na vzgojno izobraževalno dejavnost.

Prinašanje drugih predmetov, ki niso vezani na učni proces, je prepovedano.

21. člen

Med poukom ni dovoljeno žvečiti žvečilnih gumijev in ne uživati hrane razen vode. Pri pouku je nošnja kape prepovedana. Učenci prihajajo v šolo primerno oblečeni.

Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav (mp3, mp4 in drugih predvajalnikov) v času pouka je strogo prepovedana. Prav tako sleherno snemanje in slikanje in objavljanje fotografij. Vsako kršitev se obravnavajo v skladu z vzgojnim načrtom šole.

22. člen

Med odmori se učenci od 1. do 5. razreda zadržujejo večinoma v razredu, učenci od 6. do 9. razreda pa  v  avli šole.

Zadrževanje na straniščih je prepovedano.

Učenci od 6. do 9. razreda  pri selitvah v učilnice  torbe nosijo s seboj, razen v  daljših  odmorih, ko jih pustijo v učilnici, kjer so imeli pouk. Učilnica se takrat zaklene.

Učencem višjih razredov je prepovedno zadrževanje na hodnikih, kje  se zadržujejo mlajši učenci.

Prepovedano je odpiranje oken v razredih in na hodnikih. Odpiranje oken lahko dovoli le učitelj oziroma drugi delavec šole, ki je takrat prisoten v tistem prostoru.

23. člen

Med odmori ni dovoljeno tekati, divjati, kričati po hodnikih in drugih šolskih prostorih.

Okna v učilnicah in na hodnikih morajo biti zaprta, razen kadar jih učitelj odpre zaradi prezračevanja.  Trkanje po oknih, sedenje na policah in na grelnih telesih, nagibanje čez ograjo, zapiranje in odpiranje žaluzij in drugih zaves je prepovedano.

Igranje z žogo v šolskih prostorih, razen v telovadnici, je prepovedano.

24. člen

(šolska telovadnica)

V telovadnico vstopajo učenci samo z učiteljem.

V garderobah se preoblečejo in počakajo na učitelja. Vstop na telovadno površino je dovoljen le z učiteljem.

V prostor, kjer se hrani orodje, vstop dovoli samo učitelj.

Vstop učencev v kabinet učiteljev ni dovoljen.

Uporaba vseh športnih naprav in orodij je dovoljena samo v soglasju s športnim učiteljem.

Po končani učni uri se učenci preoblečejo v garderobi. Reditelj je dolžan  pregledati in urediti garderobo. V primeru poškodb mora takoj obvestiti učitelja.

Vhod v telovadnico je v času pouka in odmorih zaklenjen.

Natančna navodila o uporabi telovadnice za učence in druge uporabnike so javno objavljena na oglasni deski v hodniku telovadnice, na podružnični šoli pa v telovadnici.

25. člen

(jedilnica)

Učenci uporabljajo jedilnico samo v času malice in kosila. Malicajo lahko samo v jedilnici in na hodniku pred jedilnico. Odnašanje hrane iz jedilnice in hodnika je prepovedano.

Vstopanje v jedilnico izven časa delitve obrokov je prepovedan.

Prehod do učilnice gospodinjstva je dovoljen samo v spremstvu učitelja. Učitelj je dolžan prehod odkleniti in tudi zakleniti.

Vrata v kuhinjo na prehodu morajo biti zaprta.

Zadrževanje v prostorih kuhinje je prepovedano.

Uživanje hrane mora biti kulturno in spoštljivo.  Natančna navodila o vedenju in uporabi jedilnice so javno objavljena na steni jedilnice.

26. člen

V šoli in šolski okolici je prepovedano kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Prinašanje teh snovi v šolo je prepovedano.

V šolo ni dovoljeno prinašati orožja, nevarnih predmetov (nožev, pirotehničnih sredstev..).  V šoli in šolskem okolišu  je prepovedano polivanje z vodo. Prepovedano je kepanje znotraj šolskih prostorov.  Učencem je prepovedana uporaba in rokovanje didaktičnih naprav, ki so pod električno napetostjo.

27. člen

(skrb za čistočo)

Vsi delavci šole, učenci in drugi uporabniki so dolžni skrbeti za čisto okolje. Odpadki se odlagajo v koše za smeti.  Učenci z zbiralnimi akcijami zbirajo star papir, baterije in drug material. Prepovedano je puščati odpadke na klopeh, pod klopmi in jih metati na tla.

Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec in učitelj. Enako tudi za red in čistočo v ostalih prostorih šole in šolske okolice. Nadzor nad  čistočo in urejenostjo okolja izvaja hišnik, v šolskih prostorih dežurna  čistilka.

V jedilnici skrbijo za red in čistočo:

–  vsak posamezni učenec,

–  dežurni učenci,

–  dežurni učitelji,

–  kuhar, kuharska pomočnica in dežurna čistilka.

 

VII. DRUGA POMEMBNA PRAVILA HIŠNEGA REDA

28. člen

V šolskih prostorih se ne sme prodajati knjig in drugih predmetov ter reklamno oglaševati brez dovoljenja vodstva šole.

29. člen

(ravnanje v primeru nezgode)

V primeru nezgode morajo učenci takoj obvestiti učitelja ali drugega delavca šole. Ta takoj obvesti svetovalno službo ali vodstvo šole. Takoj se obvesti starše, ob zahtevnejši poškodbi do prihoda nujne medicinske pomoči, nudi prvo pomoč  strokovni delavec.

Če je potrebna zdravniška pomoč praviloma k zdravniku otroka peljejo starši, v nujnih primerih pokličemo nujno medicinsko pomoč.

30. člen

O vsaki poškodbi, ki nastane v šoli in šolski okolici ali na šolskih dejavnostih zunaj šole strokovni delavec, mentor dejavnosti oziroma drugi prisotni delavec napiše zapisnik o nastanku poškodbe in vrsti telesne poškodbe. Zapisnik se odda svetovalni službi.

31. člen

V izrednih razmerah šola deluje v skladu s pravili ravnanja v primeru požara oziroma potresa, ki so sestavni del Ocene varnosti in ogroženosti OŠ Draga Kobala in podružnične šole v Brezju.

 

VIII. OBVEŠČANJE UČENCEV, STARŠEV IN ŠIRŠEGA OKOLJA

32. člen

Šola obvešča učence:

 • z objavami,
 • z obvestili na oglasnih deskah,
 • na pogovornih urah,
 • s pisnimi obvestili,
 • z informacijami na spletnih straneh.

Starši oziroma zakoniti zastopniki so obveščeni o napredovanju svojih otrok:

 • na pogovornih urah,
 • roditeljskih sestankih,
 • s pisnimi obvestili,

Starši so obveščeni o času izvajanja vseh zgoraj navedenih oblik informiranosti. Praviloma  svoj prihod na pogovorne ure napovedo razredniku tudi v primeru, če se želijo pogovoriti s posameznim učiteljem. Pogovori izven časa pogovornih ur in roditeljskih sestankov potekajo po predhodnem dogovoru z razrednikom, praviloma izven časa učiteljevega pouka.

 

IX. PREHODNE DOLOČBE

33. člen

V primeru kršitve Hišnega reda ukrepamo v skladu z veljavno zakonodajo in Pravili šolskega reda ter Vzgojnega načrta šole.

 

(Skupno 533 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost