Skoči na glavno vsebino

Subvencije

Subvencija malice

  • Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo pogoje.
  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
  • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
  • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
  • Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Subvencija kosil

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-F, Uradni list RS, št. 88/16, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20103387 ), veljavnim od 1. februarja 2017, določa število upravičencev do subvencioniranja šolskega kosila iz državnega proračuna.

Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni učenci, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana znaša do 36% .

Prosim, da pregledate odločbe Centra za socialno delo in preverite stopnjo subvencije in čas upravičenosti do subvencije.  V kolikor je vaš dohodek znotraj 36% neto povprečnega dohodka na družinskega člana, vam ni potrebno v šolo prinašati nobenih dokazil, saj šola pridobi podatke iz ministrstva.

 Starši, pri katerih je prišlo do sprememb v uveljavljanju pravice,  si pravico do subvencij uredite na Centru za socialno delo z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Zakon o šolski prehrani določa vse ostale obveznosti, ki so za šolo in starše obvezujoči.

Več informacij glede šolske prehrane najdete tukaj.

(Skupno 202 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost